فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 1

اگزيستانسياليسم

رئيس جمهور يك كشور هم به ميزاني خيلي بيشتر نسبت به ميليون ها انساني كه به او اعتقاد كرده اند احساس مسئوليت و نگراني دارد. در اين مقياس مسئوليت اگزيستانسياليستي شما را حاكم كره ي خاكي با مردمان هر پنج قاره قرار مي دهد، مسئوليتي از اين بزرگتر و دلهره اي بيشتر از اين نمي توان متصور شده يك پله در شناخ

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اصول و تعریف جامعه شناسی

جامعه شناسي علم مطالعه نهادها- قشرها و گروههاي اجتماعي در جهت كشف قوانين بر آنها و درك ويژگيهاي حيات اجتماعي و تحولات اجتماعي است

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل